Plánování sociálních služeb na Vysokomýtsku

Proces komunitního plánování sociálních služeb na Vysokomýtsku byl zahájen již v roce 2006. Aktuální proces komunitního plánování probíhal standardním způsobem v letech 2017-2019 a dle osvědčených a ověřených postupů komunitního plánování. Postup přípravy nového strategického dokumentu lze shrnout do následujících postupových kroků:

 • mapování zdrojů vhodných pro realizaci KPSS (lidské, odborné, informační),
 • formování řídící skupiny a pracovních skupin, schválení jejich jednacích řádů a zpracování plánů práce, vypracování základní listiny KPSS,
 • uspořádání vstupního veřejného projednání a zahájení informační kampaně: publikování informací o realizace procesu komunitního plánování v tisku, na webových stránkách realizátora a partnera,
 • příprava anketního šetření mezi obyvateli území ORP Vysoké Mýto a jeho následné vyhodnocení,
 • provedení šetření mezi zadavateli a poskytovateli sociálních a souvisejících služeb v území ORP Vysoké Mýto (dotazníkové šetření a osobní rozhovory),
 • mapování sociální situace a zpracování sociodemografické analýzy území ORP Vysoké Mýto, zpracování analýzy sociálních služeb v regionu a zjišťování poptávky po těchto službách,
 • zpracování analýzy a definice cílových skupin, příprava SWOT analýz, definování prioritních témat pro návrhovou část SPRSS,
 • sestavení návrhové části SPRSS – definice priorit, opatření a aktivit,
 • příprava a vydání Katalogu poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb ve verzi tištěné i elektronické formou webové aplikace,
 • připomínkování a doplňování dokumentu členy pracovních skupin a řídící skupiny a následné zapracování připomínek a námětů,
 • veřejné projednání SPRSS, uveřejnění dokumentu na webových stránkách a zapracování připomínek veřejnosti,
 • předložení finální verze dokumentu Zastupitelstvu města Vysoké Mýto (obec III. stupně – obec s rozšířenou působností) a uveřejnění SPRSS na relevantních webových stránkách,
 • seznámení obcí ORP Vysoké Mýto s dokumenty KPSS (rozeslání tištěné i elektronické verze starostům všech obcí).

Při zpracování plánu bylo využito výše uvedených metod komunitního plánování, jejichž podstatou bylo zejména využití zkušeností odborníků v dílčích oblastech a zapojení široké veřejnosti. Důraz byl kladen na zohlednění zastoupení všech účastníků triády (poskytovatelé, zadavatelé a uživatelé sociálních služeb).

V realizační fázi KPSS v území ORP Vysoké Mýto budou uskutečňovány aktivity naplánované ve strategické fázi. Za plnění aktivit odpovídají jejich realizátoři. Výsledky plnění budou monitorovány a vyhodnocovány a výstupy z monitoringu budou pokladem pro aktualizaci KPSS.

Organizační zajištění komunitního plánování:

 • Řídicí skupina

Řídící skupina (dále také jen ŘS) je koordinačním článkem komunitního plánování a zpracování SPRSS, koordinuje tvorbu plánu rozvoje sociálních služeb a hodnotí jeho realizaci. Řídící skupina na svých jednáních projednávala zejména výstupy činnosti jednotlivých pracovních skupin a dále do jejích kompetencí patřil přenos informací s ohledem na související procesy např. plánování na úrovni Pardubického kraje a zajištění publicity celého procesu komunitního plánování.

 • Pracovní skupiny

Pracovní skupiny (dále také jen PS) jsou týmy dobrovolníků (zástupci zadavatelů, uživatelů a poskytovatelů sociálních služeb, kteří v regionu působí, a zástupci veřejnosti). V rámci KPSS Vysoké Mýto byly zformovány 4 pracovní skupiny, každá z nich řešila jednu prioritní oblast dle tematického vymezení cílových skupin.

Přehled pracovních skupin:

 1. Senioři
 2. Osoby se zdravotním postižením
 3. Mládež a rodiny s dětmi
 4. Osoby v nepříznivé sociální situaci

Členové PS se dále podíleli na průzkumech a sběru podkladů pro SPRSS. Jejich hlavním úkolem pak byla tvorba opatření a konkrétních aktivit pro návrhovou část SPRSS. Strategická část dokumentu tak vznikala především prostřednictvím práce a výstupů činnosti jednotlivých PS.

Vize SPRSS

Výstupem procesu komunitního plánování na území správního obvodu obce s rozšířenou působností Vysoké Mýto je vytváření kvalitní a dostupné sítě sociálních služeb, která bude odpovídat zjištěným potřebám občanů oblasti. Cílem je zajistit optimální síť sociálních a souvisejících služeb pro naplnění potřeb seniorů, osob se zdravotním postižením, mládeže, rodin s dětmi a osob v krizi. Takto vzniklá sociální síť bude reagovat nejen na požadavky uživatelů, ale vytvoří také prostor pro další rozvoj služeb. Pro naplnění vize je nezbytné dále podporovat participaci všech subjektů, které jsou do procesu plánování na území ORP zapojeny.